Drobečková navigace

Úvod > Výchovný poradce > Přijímací řízení na SŠ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky?                             

 • informovat se o vybraných školách na jejich internetových stránkách a navštívit je v den otevřených dveří
 • obstarat si tiskopisy přihlášky - v prodejnách SEVT, na stránkách naší školy, na stránkách SŠ nebo získat jinde internetu (www.msmt.cz, www.cermat.cz)
 • vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ (pro talentové zkoušky  v průběhu listopadu 2016, ostatní do poloviny února 2017)
 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 1. března 2017 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016)
 • uchazeč na přihlášce uvede dvě školy, uchazeč o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne odevzdáním zápisového lístku
 • uchazeč si vyzvedne ve své základní škole zápisový lístek – do 1. března 2017 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2016


Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bude zejména:

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení,

 

 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou, a to pro všechny formy vzdělávání,

 

 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů český jazyk a literatura a matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,

 

 • jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení ve 2 termínech,

 

 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konávají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února.
 • mění se termín pro přijímací zkoušky (jednotné i školní) do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení - konají se v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna;

V platnosti přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),

 

 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna,

 

 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),

 

 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

 

 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky), 

 

 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech do oborů s talentovou zkouškou skupiny oborů skupiny 82 Umění a užité umění od 2. ledna do 15. ledna,

 

 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení do oborů vzdělání konzervatoří v pracovních dnech od 15. ledna do 31. ledna,

 

 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna.

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2016/2017

Termín

Aktivita

do 31. října 2016

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2016

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2017

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2017

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2017

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2017

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.

18. dubna 2017

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

19. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.

20. dubna 2017

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

11. května 2017

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

12. května 2017

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

 

 


Konkrétně se budou jednotné testy konat u maturitních oborů ve dnech:

Studium

Řádný termín testů

Náhradní termín testů

Čtyřleté

12. 4.  a 19. 4. 2017

11. a 12. 5. 2017

Šestileté a osmileté

18. 4. a 20. 4. 2017

11. a 12. 5. 2017

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky. 

Co dělat po vykonání přijímací zkoušky?

 • zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup nejdříve 22. dubna 2017

Co dělat v případě přijetí?

 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10 denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat

Co dělat v případě nepřijetí?

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uloženo jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli střední školy podat odvolání proti nepřijetí
 • pokud uchazeč nebude přijat ani na odvolání, nebo odvolání nepodal, je potřeba sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení na webových stránkách MHMP nebo přímo na stránkách školy, kterou si pro další kola vybral

OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 30. listopadu 2016
 • vyzvednout si ve své základní škole zápisový lístek do 30. listopadu 2016
 • talentová zkouška v prvním kole se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2017, v konzervatoři od 15. do 31. ledna 2017
 • po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci sdělení o výsledku talentové zkoušky

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeči o studium obdrží ve škole jeden zápisový lístek do 1. března 2017 nebo do 30. listopadu 2016 v případě podání přihlášky ke studiu do oboru s talentovou zkouškou. Zápisový lístek bude vydán pouze proti podpisu zákonného zástupce žáka.

Menu

titul1.png

 

15. 12. Radana

Zítra: Albína

VEŘEJNÁ DISKUZE O HORSKÉM HOTELU

Veřejná diskuze o Horském hotelu v Jánských lázních se uskuteční ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 18 hodin ve velkém jednacím sále v 1. patře ÚMČ (Vršovická 68, Praha 10).

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne na naší škole 14.3. 2018. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Zápis do 1. ročníku 2018/19

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve dnech 3. - 4. dubna 2018 od 14 do 18 hodin.

Informace o stavebních pracích ve škole

Informace o stavebních pracích ve škole jsou od 27.9. 2017 vyvěšeny a průběžně aktualizovány na iskole.

Volná místa

Pro školní rok 2017/2018 hledáme kvalifikované pedagogy těchto odborností: učitel 1.st., asistent pedagoga, vychovatel ŠD. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

Přístup na iŠkolu

www.iskola.cz/karlacapka

Webmail 

webmail

Návštěvnost stránek

903906