Drobečková navigace

Úvod > Výchovný poradce > Přijímací řízení na SŠ

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Pro první kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání je možno podat pouze 2 přihlášky. V dalších kolech již není počet přihlášek omezen.

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky?                             

 • informovat se o vybraných školách na jejich internetových stránkách a navštívit je v den otevřených dveří
 • obstarat si tiskopisy přihlášky - v prodejnách SEVT, na stránkách naší školy, na stránkách SŠ nebo získat jinde internetu (www.msmt.cz, www.cermat.cz)
 • vyplnit přihlášky a nechat si na nich potvrdit prospěch na ZŠ (pro talentové zkoušky  v průběhu listopadu 2017, ostatní do konce února 2018)
 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 1. března 2018 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017)
 • uchazeč na přihlášce uvede dvě školy, uchazeč o volbě školy a oboru vzdělání rozhodne odevzdáním zápisového lístku
 • uchazeč si vyzvedne ve své základní škole zápisový lístek – do 15. března 2018 (v případě podání přihlášky do oboru s talentovou zkouškou do 30. listopadu 2017)


V platnosti přijímacího řízení zůstává zejména:

 • podávání jen dvou přihlášek (uchazeč se může přihlásit jen na 2 obory vzdělání),

 

 • přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se pro obory vzdělávání s maturitní zkouškou konají v pracovních dnech v období od 12. dubna do 28. dubna, pro ostatní obory vzdělávání se konají v pracovních dnech v období od 22. dubna do 30. dubna,

 

 • termín pro talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení se koná v pracovních dnech od 2. ledna do 15. ledna, v případě oboru vzdělávání Gymnázium se sportovní přípravou v pracovních dnech od 2. ledna do 15. února,

 

 • přijímací řízení ke vzdělávání v konzervatoři se koná formou talentové zkoušky v prvním kole v pracovních dnech v období od 15. ledna do 31. ledna,

 

 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve v termínu od 22. dubna do 30. dubna, nepřijatí uchazeči se mohou odvolat ve lhůtě 3 pracovních dnů,

 

 • po vyhlášení výsledků potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí (zápisový lístek nebude předkládat uchazeč, který se hlásí do jiné než denní formy vzdělávání),

 

 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou,

 

 • výjimka z uplatnění zápisového lístku jen jednou ve dvou případech, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole (když jeho bylo odvolání úspěšné, a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky), 

 

Časový harmonogram přijímacího řízení ve školním roce 2017/2018

Termín

Aktivita

do 31. října 2017

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

do 30. listopadu 2017

Uchazeči odevzdají přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

od 2. do 15. ledna 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělání s talentovou zkouškou mimo Gymnázium se sportovní přípravou.

od 2. ledna do 15. února 2018

Talentové zkoušky do oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou.

od 15. do 31. ledna 2018

Talentové zkoušky v konzervatořích.

do 31. ledna 2018

Ředitel školy vyhlásí 1. kolo (s výjimkou oborů vzdělání s talentovou zkouškou).

do 1. března 2018

Odevzdání přihlášky ke vzdělávání řediteli střední školy do oborů bez talentové zkoušky.

od 12. do 28. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s maturitní zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

od 22. do 30. dubna 2018

Stanovené období pro přijímací zkoušky v oborech vzdělání s výučním listem a závěrečnou zkouškou v prvním kole přijímacího řízení do 1. ročníku.

12. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.

13. dubna 2018

1. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

16. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro čtyřleté obory vzdělání.

17. dubna 2018

2. řádný termín centrálně zadávaných testů jednotné zkoušky pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií.

10. května 2018

1. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

11. května 2018

2. náhradní termín jednotné zkoušky – všechny obory vzdělání.

 

Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů zúčastnit přijímací zkoušky, omluví se písemnou formou řediteli školy nejpozději do 3 dnů od termínu přijímací zkoušky. 

Co dělat po vykonání přijímací zkoušky?

 • zjistit na škole informaci o přijetí či nepřijetí – ředitel školy zveřejní seznam přijatých uchazečů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup nejdříve 22. dubna 2018

Co dělat v případě přijetí?

 • zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání za oznámená
 • do 10 pracovních dnů od oznámení rozhodnutí (od zveřejnění seznamu o přijetí) zaslat řediteli střední školy zápisový lístek. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v 10 denní lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. Neodevzdá-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče zápisový lístek ve výše uvedeném termínu ode dne oznámení rozhodnutí o přijetí na jím vybranou školu, vzdává se práva být přijat

Co dělat v případě nepřijetí?

 • nepřijatým uchazečům odešle ředitel rozhodnutí o nepřijetí
 • vyzvednout rozhodnutí o nepřijetí co nejdříve na poště, kde bude uloženo jen 5 pracovních dní. Pokud si uchazeč do této lhůty rozhodnutí nevyzvedne, považuje se za doručené!
 • do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí je možné řediteli střední školy podat odvolání proti nepřijetí
 • pokud uchazeč nebude přijat ani na odvolání, nebo odvolání nepodal, je potřeba sledovat nabídky volných míst pro další kola přijímacího řízení na webových stránkách MHMP nebo přímo na stránkách školy, kterou si pro další kola vybral

OBORY S TALENTOVOU ZKOUŠKOU

 • odevzdat přihlášky přímo ředitelům středních škol, které si uchazeč vybral do 30. listopadu 2017
 • vyzvednout si ve své základní škole zápisový lístek do 30. listopadu 2017
 • talentová zkouška v prvním kole se koná v pracovních dnech v termínech od 2. do 15. ledna 2018, v konzervatoři od 15. do 31. ledna 2018, v oborech Gymnázium se sportovní přípravou od 2. ledna do 15. února
 • po vyhodnocení výsledků talentové zkoušky zašle ředitel školy uchazeči nebo zákonnému zástupci sdělení o výsledku talentové zkoušky

ZÁPISOVÝ LÍSTEK

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na škole, na kterou byl přijat.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Uchazeči o studium obdrží ve škole jeden zápisový lístek do 15. března 2018 nebo do 30. listopadu 2017 v případě podání přihlášky ke studiu do oboru s talentovou zkouškou. Zápisový lístek bude vydán pouze proti podpisu zákonného zástupce žáka.

Menu

titul1.png

 

13. 11. Tibor

Zítra: Sáva

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

Třídní schůzky se konají 19.11.2018 v 18 hodin.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří se uskuteční 5.3. 2019 od 13 do 17 hodin.

ZÁPIS DO 1. TŘÍD

Zápis do 1. ročníku proběhne ve dnech 2. a 3.4. 2019 od 14 do 18 hodin.

Přestupy do ZŠ Karla Čapka

S ohledem na kapacitu školy umožňujeme přestup pouze dětem, které jsou naše spádové.

Volná místa

Pro školní rok 2018/2019 hledáme kvalifikovaného pedagoga 1.st. a vychovatele/vychovatelku do školní družiny. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

zskarlacapka.bakalari.cz

Webmail

webmail

Návštěvnost stránek

992293