Drobečková navigace

Úvod > Výchovný poradce > Změny v přijímacím řízení

Změny v přijímacím řízení

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy

  • do 15. března 2013

 

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí

  • do 15. března 2013

 

 Přijímací zkoušky

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2. – 15. ledna 2013

Konzervatoř

15. ledna – 31. ledna 2013

1. kolo - střední škola

22. dubna – 30. dubna 2013

   

Další kola – střední škola

stanoví ředitel školy

 

  • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

-          uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

-          uchazeč může opět podat do 15. března 2013 přihlášku na jinou střední školu; do 1. kola přijímacího řízení může podat dvě přihlášky

 

  • 1. kolo přijímacího řízení

-          uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 

  • Další kola přijímacího řízení

-          není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

-          není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

  • Kritéria přijímacího řízení

-          ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle:

a)      hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b)      výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena,

c)      výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena

d)     dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – základní školy již nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení, není tedy vhodné je v přijímacím řízení hodnotit

-          kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit

 

  • Povinnosti ředitele ZŠ

-         vydávají zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše

-          základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků

-          zápisové lístky žákům ředitelé školy potvrzují a vedou evidenci o tom, komu zápisové lístky vydali

-          potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední školy

-          škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout z internetu

 

  • Práva a povinnosti uchazeče

-          vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na MŠMT

http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

-          staré vzory je možné použít, ale v přihlášce je třeba vyplnit i uchazečem zvolený termín konání přijímací zkoušky

-          uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

-          v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

-          uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.

-          odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

 

  • Zápisový lístek

-            svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

-           zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

-           Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

 

  • Odvolací řízení

-          odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

-          ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

 

 

 

Menu

titul1.png

 

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie

Mezinárodní průkaz ISIC Školák

Ve spolupráci se SRPŠ nabízíme našim žákům možnost zvýhodněného zřízení průkazu ISIC. ISIC Školák je český název pro mezinárodní průkaz ISIC Scholar. Je exkluzivně určen žákům základních škol. Platnost průkazu je až 5 let od vystavení (platnost končí odchodem nebo přestupem na jinou školu). Více informací najdete v horní liště.

 

Adventní dílny

Z důvodu rekonstrukce ve škole se letos nekonají adventní dílny. O to více se na Vás budeme těšit příští rok.

Informace o stavebních pracích ve škole

Informace o stavebních pracích ve škole jsou od 27.9.2017 vyvěšeny a průběžně aktualizovány na iskole.

Volná místa

Pro školní rok 2017/2018 hledáme kvalifikované pedagogy těchto odborností: učitel 1.st., asistent pedagoga, vychovatel ŠD. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

 

 

Přístup na iŠkolu

www.iskola.cz/karlacapka

Webmail 

webmail

Návštěvnost stránek

896596