Drobečková navigace

Úvod > Výchovný poradce > Změny v přijímacím řízení

Změny v přijímacím řízení

Základní informace o přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách a v konzervatořích pro školní rok 2013/2014

Vydávání zápisových lístků ředitelem základní školy

  • do 15. března 2013

 

Podávání přihlášek – uchazeč VŽDY podává přímo řediteli střední školy (konzervatoře), do které se hlásí

  • do 15. března 2013

 

 Přijímací zkoušky

Talentová zkouška do oboru vzdělání s talentovou zkouškou

2. – 15. ledna 2013

Konzervatoř

15. ledna – 31. ledna 2013

1. kolo - střední škola

22. dubna – 30. dubna 2013

   

Další kola – střední škola

stanoví ředitel školy

 

  • Přijímání ke vzdělávání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou + konzervatoř

-          uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu školu – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

-          uchazeč může opět podat do 15. března 2013 přihlášku na jinou střední školu; do 1. kola přijímacího řízení může podat dvě přihlášky

 

  • 1. kolo přijímacího řízení

-          uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat dvě přihlášky; není omezen počet přihlášek na jednu střední školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání

 

  • Další kola přijímacího řízení

-          není omezen počet přihlášek ani počet škol (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií, oborů vzdělání s talentovou zkouškou a konzervatoří) – v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání (nelze konat přijímací zkoušku v jednom kole přijímacího řízení ve více termínech)

-          není stanoven termín pro ukončení dalších kol přijímacího řízení

 

  • Kritéria přijímacího řízení

-          ředitel školy musí hodnotit uchazeče podle:

a)      hodnocení na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,

b)      výsledků hodnocení dosažených při talentové zkoušce, je-li stanovena,

c)      výsledků hodnocení dosažených při přijímací zkoušce, je-li stanovena

d)     dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče – základní školy již nemají povinnost vydávat žákům výstupní hodnocení, není tedy vhodné je v přijímacím řízení hodnotit

-          kritéria je ředitel školy povinen zveřejnit

 

  • Povinnosti ředitele ZŠ

-         vydávají zápisové lístky svým žákům, a to v termínech uvedených výše

-          základní školy jsou povinny si obstarat dostatečné množství zápisových lístků

-          zápisové lístky žákům ředitelé školy potvrzují a vedou evidenci o tom, komu zápisové lístky vydali

-          potvrzují přihlášky ke vzdělávání na střední škole, ale nepostupují je řediteli střední školy

-          škola není povinna vydávat uchazečům tiskopisy přihlášek (povinnost nebyla stanovena ani dříve); uchazeči si mohou tiskopisy přihlášek stáhnout z internetu

 

  • Práva a povinnosti uchazeče

-          vzory přihlášek ke vzdělávání jsou zveřejněny na MŠMT

http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory

-          staré vzory je možné použít, ale v přihlášce je třeba vyplnit i uchazečem zvolený termín konání přijímací zkoušky

-          uchazeč může do 1. kola přijímacího řízení podat celkem dvě přihlášky (platí i pro obory vzdělání s talentovou zkouškou); uchazeč si musí dát pozor, aby se nekryly termíny přijímacích zkoušek, protože stejný termín pro konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky v jiném oboru vzdělání nebo jiné škole, do kterých uchazeč podal přihlášku, není důvodem stanovení náhradního termínu konání přijímací zkoušky nebo talentové zkoušky

-          v dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek žádným způsobem omezen

-          uchazeč podává přihlášku vždy přímo u ředitele školy, do které se hlásí – z toho plyne, že je jednoznačně sám odpovědný za obsah přihlášky ve smyslu doložení všech potřebných dokladů, zejména pak vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC) v případě uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami, diplomy ze soutěží atd.

-          odvolací lhůta činí 3 pracovní dny ode dne doručení rozhodnutí

 

  • Zápisový lístek

-            svůj úmysl vzdělávat se ve střední škole, oboru vzdělání a formě vzdělávání musí uchazeč potvrdit doručením zápisového lístku řediteli školy, do které byl ke vzdělávání přijat, a to do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo uchazeči oznámeno rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání – lhůta je dodržena, pokud je zápisový lístek v poslední den lhůty předán k přepravě provozovateli poštovních služeb (= na poštu). Pokud lhůta marně uplyne, zanikají účinky rozhodnutí a uchazeč se žákem školy nestává. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech odevzdat za uchazeče zápisový lístek ředitel příslušného zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

-           zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou. Výjimkou je případ, kdy chce uchazeč uplatnit zápisový lístek ve škole, kam byl přijat na základě odvolání.

-           Zápisový lístek vydává uchazeči základní škola, jejímž je žákem. Ostatním uchazečům krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území ČR, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území škol nepobývá.

 

  • Odvolací řízení

-          odvolací lhůta jsou 3 pracovní dny

-          ředitel školy je povinen vyhovět v autoremeduře odvolání uchazeče, který splnil kritéria přijímacího řízení, ale nebyl přijat pro nedostatek volných míst, a to v případě, že se místa uvolnila v důsledku neodevzdání zápisových lístků úspěšnými uchazeči, a za předpokladu dodržení pořadí uchazečů

 

 

 

Menu

Sablonytisk.png

 MAPII.png

5. 12. Jitka

Zítra: Mikuláš

Přestupy do ZŠ Karla Čapka

S ohledem na kapacitu školy nejsou možné žádné přestupy (ani pro školní rok 2019/2020).

Volná místa

Pro školní rok 2019/2020 hledáme kvalifikovaného pedagoga AJ a asistenta pedagoga. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA

zskarlacapka.bakalari.cz

Webmail

webmail

Návštěvnost stránek

1088623