Drobečková navigace

Úvod > Projekty školy > Ani jeden talent nazmar

Ani jeden talent nazmar

 

  

Od roku 2008 jsme držitelem titulu Škola spolupracující s Mensou.                                                                                        Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních lidí bez rozdílu rasy a vyznání.                      Základ organizace tvoří nadnárodní Mensa International. Pod jejím dozorem pak vznikají a působí jednotlivé národní pobočky. Jednou z nich je i Mensa České republiky, která vznikla po rozpadu federace z Mensy Československo. Ta byla založena v roce 1989, přičemž na ministerstvu vnitra byla zaregistrována v roce 1991.

Snažíme se identifikovat a vyhledávat ve škole nadané dětí a následně s nimi pokračovat v systematické práci. V klíčových předmětech uplatňujeme diferenciaci a individualizaci výuky. 

Pro co nejrychlejší podchycení nadaných žáků již v prvním ročníku spolupracujeme s mateřskými školami a každoročně pořádáme soutěž  v logickém myšlení pro předškoláky Prahy 10 "Úlohy čmeldy Pepíka". Dětem pak ve škole nabízíme aktivity, které doplňují a překračují běžně probírané učivo ZŠ – např. Genius Logicus, Talnet,  Logická olympiáda, Astronomická olympiáda, účast na Deskohraní a dalších turnajích v deskových hrách, zapojení do Technoplanety a Brlohu (Brněnská logická hra).                                       

Naši učitelé si uvědomují, že nadaní žáci mají být vzděláváni v souladu se svými schopnostmi, dostávat úkoly a podněty, které odpovídají jejich rozumové úrovni a jejich nadání. Výuka pro nadané žáky musí být pestrá a podnětná, umožňovat hledání a objevování nových informací a souvislostí založené na řešení problémových úloh, výuka musí dále podporovat velkou aktivitu, samostatnost a činorodost žáků.

Rozvíjet nadané dítě však není zbytečné ani nadstandardní. Ve skutečnosti je to nutnost. Individuálním rozvojem nadaného dítěte se současně předchází i mnohým komplikacím a problémům. Přehlížení skutečných schopností rozumově nadaných dětí, zejména v počátcích školní docházky, neznamená pro dítě jen několikaleté čekání, až ostatní děti zvládnou dané penzum informací, ale může mít dalekosáhlé následky na jeho další harmonický psychický vývoj a celoživotní postoj ke vzdělávání. Vzdělávání je proto potřeba přizpůsobit dětem a jejich potřebám, ne naopak.

V práci s talenty preferujeme inkluzivní přístup, jehož cílem je rozšířit a obohatit znalosti, vědomosti a prožitky v oblasti nadání. Toho dosahujeme tak, že děti  na 1. stupni v části vyučovaných hodin v klíčových předmětech diferencujeme. Ale tak, aby nedocházelo k oddělení nadaných dětí od ostatních, aby zůstaly zachovány sociální vztahy s vrstevníky.

Při práci na 1. i 2. stupni využíváme speciální výukové materiály a pomůcky, neustále rozšiřujeme zásobu her (nejen didaktických) a hlavolamů.

 

Organizace vyučování

1. stupeň

Ve vybraných předmětech (M + přírodovědné zaměření, ČJ + humanitní zaměření) jsou organizovány skupiny pro nadané žáky. Nadané děti absolvují část výuky mimo svoji kmenovou třídu. Výhodou je, že se při těchto hodinách může pedagog bez problémů zcela soustředit na vzdělávání poměrně homogenní skupiny nadaných dětí. Učitelce v běžné třídě zůstává méně žáků a ty tvoří také poměrně  homogenní skupinu. Hodina ve kmenové třídě není určena k probírání nové látky, učitelka využívá čas k dalšímu procvičování a vysvětlování.

 2. stupeň

Nadané děti absolvují běžnou výuku; v oblastech, kde prokazují nadání jim vyučující upravují výuku tak, aby jim obohatili, rozšířili a prohloubili základní učivo. Tím jednak rozvíjí jejich talent, ale zároveň důkladné přípravují na odborné soutěže. V matematice je pro děti k dispozici kroužek Matematický šikula.

 

Dle odborníků z řad psychologů a pedagogů se doporučuje individualizace vzdělávacích opatření. Přitom nejlepších opatření pro nadané žáky by mělo být docíleno rozšířením běžných osnov spíše, než používáním zcela odlišných osnov pro nadané žáky a jejich segregací v oddělených třídách či dokonce školách, což přináší sociální vyčlenění z běžného dětského kolektivu a pěstování elitářství. Řešením není dát v běžných hodinách nadaným dětem více práce, ale zajistit, aby se nadané dítě cítilo ve škole dobře, nenudilo se a mohlo pracovat svým tempem, protože nadané dítě má jiné vzdělávací potřeby, vyžaduje stále nové, náročnější a podnětné informace, rozšiřující a obohacující učivo, náročnější učební materiály, mívá vyšší pracovní tempo, má potřebu řešit úkoly různými způsoby a vlastními postupy, vyhledává úlohy různého typu a náročnosti, potřebuje podporu originálního myšlení a podporu klást otázky.

Přáním našich pedagogů je, aby se škola stala místem, kde všechny děti zažívají pocit bezpečí a pohody, kde jsou rozpoznány a podporovány jejich silné stránky a citlivě rozvíjeny i ty slabé. Na základě spolupráce s rodiči a v případě potřeby i s psychology se snažíme o rozvoj intelektových, emocionálních a sociálních potřeb všech našich žáků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

titul1.png

 

24. 2. Matěj

Zítra: Liliana

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří proběhne na naší škole 14.3. 2018. Budeme se těšit na Vaši návštěvu.

Zápis do 1. ročníku 2018/19

Zápis do 1. ročníku se bude konat ve dnech 4. - 5. dubna 2018 od 14 do 18 hodin.

Informace o stavebních pracích ve škole

Informace o stavebních pracích ve škole jsou od 27.9. 2017 vyvěšeny a průběžně aktualizovány na iskole.

Volná místa

Pro školní rok 2017/2018 hledáme kvalifikované pedagogy těchto odborností: učitel 1.st., asistent pedagoga, vychovatel ŠD. V případě zájmu pošlete profesní životopis na skola@zskodanska.cz.

Přístup na iŠkolu

www.iskola.cz/karlacapka

Webmail 

webmail

Návštěvnost stránek

924119